Rozdiel medzi formálnym, neformálnym a informálnym vzdelávaním

Formálne vzdelávanie – vzdelávanie ku ktorému dochádza vo vzdelávacích inštitúciách. Je vždy organizované, má štruktúru a vzdelávacie ciele. Vzdelávacie ciele sú presne definované a musia napĺňať podmienky dané legislatívou. Výstupom z formálneho vzdelávania je nadobudnutie oficiálne uznávanej kvalifikácie a dokladov.

Neformálne vzdelávanie je organizované mimo formálneho vzdelávania. Môže byť organizované podnikmi na pracoviskách, občianskymi združeniami, odborovými organizáciami a pod. Vzdeláva prostredníctvom osobnej skúsenosti a zážitkovo. Po ukončení vzdelávania účastník väčšinou nedostáva žiadne oficiálne doklady. 

Informálne vzdelávanie je súčasťou každodenného života človeka. Nejedná sa o zámerné učenie a informálne vzdelávanie si nemusíme ani uvedomovať.

Ako vyzerá neformálne vzdelávanie?

Zdieľané fotografie sú zo vzdelávaní IUVENTY: Projektový manažment v práci s mládežou, Strategické plánovanie a procesné riadenie, workshopu k Agende 2030 (2019) a zo vzdelávania mladých lídrov, ktoré sme organizovali pre mládežnícku orgnaizáciu YDE v roku 2013.

Zdieľané fotografie sú zo vzdelávaní IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže (www.iuventa.sk) a výskumného inštitútu IED.