Víkendové akreditované vzdelávania v roku 2021

Projektový manažment v práci s mládežou

Vzdelávací program v 2 moduloch pripravuje absolventov na samostatné nastavenie a riadenie projektov.
Projektová logika, riadenie rizík, vzťahy so záujmovými skupinami, manažment zmien, meranie výkonnosti projektu, vedenie a motivácia tímov, komunikácia, vyjednávanie, leadership a reflexia vlastných skúseností.

Akreditované Ministerstvom školstva
Organizátor: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Rozsah: po 30 hod.

Strategické plánovanie a procesné riadenie pre mimovládne organizácie

Vzdelávací program pripravuje absolventov na riadenie strategických organizačných zmien v mimovládnych neziskových organizáciách. Okrem identifikácie stakeholderov, triedenie požiadaviek, mapovanie procesov, vykonávanie SWOT analýzy, aplikácie LEAN princípov,  štandardizácie, optimalizácie a prioritizácie sa program zameriava na osvojenie zručnosti potrebných pre presadanie zmien ako aj argumentácia úžitkom, prekonávanie námietok, zvládanie negatívnej emócie, či zapájanie pasívnych členov tímu. 

Akreditované Ministerstvom školstva
Organizátor: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Rozsah: po 32 hod.

Globálne vzdelávanie mladých

Vzdelávanie pripravuje účastníkov na to, ako čeliť súčasným globálnym výzvam a prináša informácie o závažných témach súčasného sveta. Globálne vzdelávanie zdôrazňuje a zvyšuje povedomie a aktuálnych témach, rozvoj a kritického myslenia v oblasti globálnych tém a fenoménov. Motivuje k zodpovednosti a vedie smerom k osvojeniu si hodnôt aktívneho globálneho občana. 

Akreditované Ministerstvom školstva
Organizátor: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Rozsah: 50 hod.

Outdoor aktivity a ich využitie v práci s mládežou

Absolvent vzdelávania získa zručnosti v oblasti použitia outdoorových zážitkových metód v práci s mládežou a informácie o fyzickej a psychologickej bezpečnosti outdoor aktivít a ich kombinovaní s inými typmi aktivít. Vzdelávanie pripraví účastníkov na to, v akom rozsahu a akým spôsobom vhodne vybrať a použiť outdoor metódy za účelom zatraktívnenia a zefektívnenia aktivít zameraných na mládež. Rozsah: 40 hod.

Akreditované Ministerstvom školstva
Organizátor: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Rozsah: 40 hod.

Rozvoj soft skills v práci s mládežou

Vzdelávací program rozvíja komunikačné zručnosti, asertivitu, empatiu, zvládanie konfliktných situácií a poukazuje okrem schopnosti komunikovať aj na ďalšie kombinácie mäkkých zručností – prezentovať na profesionálnej úrovni, efektívne pracovať so svojimi emóciami, disponovať adekvátnymi interpersonálnymi zručnosťami, vedieť riešiť konflikty, schopnosť riadiť si svoj pracovný čas a zvládať prácu bez stresu.

Akreditované Ministerstvom školstva
Organizátor: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Rozsah: 50 hod.

ON/OFF – Online a offline nástroje v práci s mládežou

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je zvýšiť povedomie účastníkov v oblasti nových digitálnych a analógových nástrojov, metódach práce s mládežou a ich zavedenie a následné využívanie v praxi. Základom tohto vzdelávanie sú nové trendy a prístupy v práci s mládežou, grafická facilitácia a využitie moderných nástrojov.

Akreditované Ministerstvom školstva
Organizátor: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Rozsah: 50 hod.

Kompas – Kompasito – Bookmarks

Vzdelávanie pre pracovníkov s mládežou zamerané na oblasť ľudských a občianskych práv, ale hlavne na to, ako pracovať s témou ľudských práv s vekovou skupinou 7-14 ročných (ZŠ) Prostredníctvom príručky Rady Európy Kompasito, s vekovou kategóriou 15+ (SŠ) pomocou metodickej príručky Kompas a s témou boja proti nenávistným prejavom prostredníctvom vzdelávania k ľudským právam cez príručku Bookmarks.

Vzdelávanie nie je akreditované
Organizátor: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Vzdelávania sú pre účastníkov zadarmo, pomôcky, ubytovanie a strava sú hradené zo štátneho rozpočtu.
Pre viac informácií alebo prihlášku mi napíšte e-mail alebo zavolajte na +421 903 459 169.

Ako vyzerá neformálne vzdelávanie?

Zdieľané fotografie sú zo vzdelávaní IUVENTY: Projektový manažment v práci s mládežou, Strategické plánovanie a procesné riadenie, workshopu k Agende 2030 (2019) a zo vzdelávania mladých lídrov, ktoré sme organizovali pre mládežnícku organizáciu YDE v roku 2013.