Aká má byť Petržalka dobrá pre život?

Chceme, aby bola Petržalka ešte lepšie miesto pre život. Aby sme mohli v Petržalke dosiahnúť ciele, ktoré sme si stanovili, pracujeme na niekoľkých projektoch pre mladých ľudí.

Zapájame mladých ľudí do rozhodovania prostredníctvom Petržalského mládežníckeho parlamentu, pýtame sa ich, v akej Petržalke by chceli žiť a čo preto môžeme urobiť a organizujeme dobrovoľnícke podujatia, workshopy a prednášky pre mladých Petržalčanov.

Zapájame mládež do rozhodovania

Aby sme mohli skutočne zapájať mladých ľudí do rozhodovania, založili sme Petržalský mládežnícky parlament, poradný orgán starostu a zastupiteľstva. Žiadny mládežnícky parlament nesmie byť sólo projekt. Má byť prostriedkom k spolupráci. Preto sme ho pripravovali v spojení s petržalskými združeniami, mladými ľuďmi, poslancami a vedením mestskej časti.

Počúvame názory mladých

Petržalský mládežnícky parlament bol len začiatok. Aby sme vytvorili Petržalku dobrú pre život mladých ľudí, začali sme pripravovať koncepciu rozvoja práce s mládežou. Koncepcia je dokument, ktorý určí priority samosprávy v oblasti mládeže na ďalšie roky. Po vypracovaní ju predložíme miestnemu zastupiteľstvu a po schválení sa stane pre mestskú časť záväznou.

Spájame Petržalčanov

Koncepciu nemôžeme vypracovať od písacieho stola a bez spolupráce s mladými Petržalčanmi. Aby sme ju vypracovali dobre, potrebujeme poznať vaše názory. Rozprávať sa s vami o tom, v akej Petržalke by chceli žiť a čo máme presadzovať. Snažíme sa spájať sily všetkých, ktorým záleží na Petržalke a majú záujem spolupracovať.

Začali sme rozhovormi v uliciach

Už pred vypuknutím pandémie sme sa začali na podujatiach a v uliciach Petržalky rozprávať s mladými ľuďmi o tom, čo ich trápi, čo by chceli v Petržalke zmeniť alebo čo by potrebovali, aby sa cítili spokojní. Po vypuknutí pandémie sa táto práca musela zastaviť, ale získané údaje pomohli naplánovať ďalšie kroky.

Názor viac ako 250 mladých Petržalčanov

Hneď ako sa uvoľnili opatrenia, sme spolu s Miestnym úradom,  IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže, Petržalským mládežníckym parlamentom, dobrovoľníkmi a občianskymi združeniami zrealizovali sériu workshopov, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 250 mladých Petržalčanov. Na podujatiach sme pokračovali v začatej práci a pýtali sa, čo Petržalčania potrebujú a diskutovali o budúcnosti našej mestskej časti.

Pokračujeme v online priestore

Počas workshopov, diskusií alebo rozhovorov na uliciach sme spoločne hľadali riešenia, akým spôsobom naplniť najviac z vašich predstáv o dobrej Petržalke. Každý názor je pre nás dôležitý a preto sme poprosili všetkých Petržalčanov o vyplnenie anonymného dotazníka. Na základe týchto odpovedí pokračovali v tvorbe koncepcie  rozvoja práce s mládežou. Ak chcete vedieť výsledky prieskumov, napíšte mi správu.